?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 布铗丝光机的技术应?- 高邮市d利机械有限公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="甯冮摋涓濆厜鏈虹殑鎶€鏈簲鐢? 鐢變簬鍦ㄦ垜鍥界殑澶т腑鍨嬪嵃鏌撲紒涓氫腑錛岀粷澶у鏁伴兘鏄竷閾椾笣鍏夋満錛庡浣曞簲鐢ㄧ儹紕變笣鍏夊伐鑹鴻繖涓€鏂版妧鏈紝鏄竴涓€煎緱鎺㈣鐨勮棰橈紝鎴戜滑瀵規榪涜浜嗕竴浜涘疄璺點€? 2錛弝娉?鏍規嵁浜屾娉曠儹紕變笣鍏夊師鐞嗭紟甯冮摋涓濆厜鏈哄簲鐢ㄧ涓€姝ュ彲搴旂敤鍧竷鐩存帴嫻歌澗" /> <meta name="Author" Content="ys069"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/images/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/images/png.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://mnmbnb.com/">г罻Ƶַ</a></h1> <div id="wrapper"> <!--head--> <div id="iheader"> <div id="ki4ww7krtp" class="top"> <div id="ki4ww7krtp" class="logo"><a href="http://mnmbnb.com/"><img src="/uploads/link/logo.png" alt="[field:webtitle]"/></a></div> <div id="ki4ww7krtp" class="topnav"> <ul> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="addFavorite('http://mnmbnb.com','高邮市d利机械有限公?);">收藏本站</a></li> <li>您有<b>50</b>条询盘留a信息</li> </ul> <!--search--> <div id="ki4ww7krtp" class="header-search"> <form action="/seach/" class="header-search-form" > <input autocomplete="off" value="" class="header-search-input" name="k" id="input_goods_search_keyword" type="text" maxlength="50"> <input value="搜烦" class="header-search-but" type="submit"> </form> </div> <!--/search end--> </div> </div> <!--banner--> <div id="ki4ww7krtp" class="ibanner"><img src="/template/images/bgimg0100.jpg" width="1002" height="279" /></div> <div id="ki4ww7krtp" style="position:absolute; top:95px; left:0;"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1003" height="250"> <param name="movie" value="/template/images/flash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/images/flash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1003" height="250" wmode="transparent" /> </object> </div> <!--banner end--> <!--D--> <div id="ki4ww7krtp" class="top1"> <div id="ki4ww7krtp" class="menu"> <div id="ki4ww7krtp" class="menu_l"> <a href="http://mnmbnb.com/" ><span>首页</span></a> <a href="http://mnmbnb.com/about/" ><span>公司?/span></a> <a href="http://mnmbnb.com/news/" class="current"><span>新闻中心</span></a> <a href="http://mnmbnb.com/pro/" ><span>产品中心</span></a> <a href="http://mnmbnb.com/contact/" ><span>联系我们</span></a> <a href="http://mnmbnb.com/sitemap.html" ><span>|站地图</span></a> <a href="http://mnmbnb.com/down/" ><span>下蝲中心</span></a> </div> </div> </div> <!--D end--> <!--推荐产品--> <div id="ki4ww7krtp" class="ipro"> <div id="scroll"> <div id="scroll_box"> <div id="scroll_begin"> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/31.html" ><img src="/uploads/cp/20140508044059.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/31.html" >高品质丝光机刉?/a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/32.html" ><img src="/uploads/cp/20140512023435.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/32.html" >5寸河歌山</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/33.html" ><img src="/uploads/cp/20140512023911.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/33.html" >3寸河歌山</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/34.html" ><img src="/uploads/cp/20140512031628.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/34.html" >50-301A?/a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/36.html" ><img src="/uploads/cp/20140512031947.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/36.html" >50-303?/a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/37.html" ><img src="/uploads/cp/20140512032128.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/37.html" >K44B布铗</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/39.html" ><img src="/uploads/cp/20140512033617.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/39.html" >KCK布铗</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/40.html" ><img src="/uploads/cp/20140512033754.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/40.html" >x山拉q机</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/41.html" ><img src="/uploads/cp/20140512034120.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/41.html" >x׃光机</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="dd" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih1"><a href="/pro/24.html" ><img src="/uploads/cp/20140508043919.jpg" width="144" height="144" /></a></div> <span><a href="/pro/24.html" >扬州高邮布铗h</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="clear"></div> </div> <div id="scroll_end"></div> </div> </div> </div> <!--推荐产品 end--> </div> <!--head end--> <div id="imain"> <div id="ileft"> <!--当前位置--> <div id="ki4ww7krtp" class="title"><div id="ki4ww7krtp" class="place"><a href="http://mnmbnb.com/">首页</a> > <a href="/xinwen/">公司新闻</a> > <a href="/news/20.html">布铗丝光机的技术应?/a> </div>新闻中心<span> / </span></div> <!--当前位置 end--> <div id="ki4ww7krtp" class="con"> <div id="ki4ww7krtp" class="container"> <div id="ki4ww7krtp" class="content"> <div id="ki4ww7krtp" class="brief"> <div id="ki4ww7krtp" class="brief_in"> <h1>布铗丝光机的技术应?/h1> <div id="ki4ww7krtp" class="ih6">来源Q?a href="http://mnmbnb.com/" title="[productname]">mnmbnb.com</a>   作者:布铗   发布旉Q?016-05-31 13:44:21    点击敎ͼ1</div> </div> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="detail"><p>    <a href='http://mnmbnb.com/'>布铗</a>丝光机的技术应?br />     ׃在我国的大中型印染企业中Q绝大多数都是布铗丝光机Q如何应用热׃光工一新技术,是一个值得探讨的课题,我们Ҏq行了一些实c?br />     2Qy?Ҏ二步法热׃光原理.布铗丝光机应用第一步可应用坯布直接蝾碱Q然后进行保温、松堆、打南冷却。这一q程安排与烧毛同步进行,卛_刚出火口后的坯布Q立x轧热碱(20(0naohQ?5?7?Q蝾后在容布器中松?minQ然后通过一l橡胶弯?装在打卷臂上)伸幅后打P转动堆置510hq行冷却。第二步是将冷却后的布卷Q先放h容布箱Q再gh前蝾?夹层用水冷却)蝾室温200gQl的浓后qhl布滚筒透风冷却后进人后轧碱槽预z,预洗p量浓?10gQl左右Q温?o一8o℃,预洗q质量度?5gQl左右Q温?0?0℃的淡碱液补充,量每kgl物U?l左右。在布铗上用淡碱逆流冲洗不少于三ơ。通过冲洗后的l物Q布面含量已低于布重的5Q,被拉伸的q宽Q已基本E_。脱铗后q行逆流z和qxQ自末格起逐格逆流Q补人未格的h量Q控制在末槽p量浓度ؓ20?5gQl(使出布含量Uؓ布重?Q?Q一3Q?Q?Q落人容布箱后打南然后将带碱布卷Q如果厚密织物可在mh0621flL漂机煮练Q煮l时Q因布中已带,故只需开车时轧槽~30gQl烧碱?gQl_剂便可.q{以后Q只需补充_?5gll)Q不必再补充液。布铗丝光机_和氧漂工艺可按常法进行,如生产稀薄或一般织物.也可在带机_后氧漂?br />     Ҏ2其过E也?Q?相同Q只是加大末格水z流量,使丝光出布phg?1Q打卷后可按常法q行汽蒸氧漂?br />     Ҏ3布铗丝光机其q程和末槽碱控制也?Q?Q只是另配双氧水、稳定剂和精l剂Q之浸轧槽内除了含?0gQlnaoh~cbQ另含h20215ulgQlQ精l剂5gQl<br />有偿社交视频最新网址     Q水ȝ15gQlQ浸轧打卷后Q堆|?6h后蒸z?br /></p> <!-- 分n --> <div id="ki4ww7krtp" class="share_news_box"> <div id="ki4ww7krtp" class="share_news"> </div> </div> <!-- 分n end --> </div> </div> <!--新闻上下--> <div id="ki4ww7krtp" class="sxia"> <ul> <li>上一条:<a href="/news/19.html">丝光机概q?/a> </li> <li></li> </ul> <div id="ki4ww7krtp" class="clear"></div> </div> <!--新闻上下 end--> <!--相关产品--> <div id="ki4ww7krtp" class="title2"><div id="ki4ww7krtp" class="ih2">相关产品</div></div> <div id="ki4ww7krtp" class="prob_list"> <div id="ki4ww7krtp" class="cn2"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/1.html"><img src="/uploads/cp/small20140508090450.jpg" width="110" height="90" border="0" alt="布铗" /></a></div> <span><a href="/pro/1.html" title="布铗">布铗</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="cn2"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/2.html"><img src="/uploads/cp/small20140508090514.jpg" width="110" height="90" border="0" alt="布铗厂家" /></a></div> <span><a href="/pro/2.html" title="布铗厂家">布铗厂家</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="cn2"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/3.html"><img src="/uploads/cp/small20140508090545.jpg" width="110" height="90" border="0" alt="布铗h" /></a></div> <span><a href="/pro/3.html" title="布铗h">布铗h</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="cn2"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/4.html"><img src="/uploads/cp/small20140508090603.jpg" width="110" height="90" border="0" alt="布铗产品" /></a></div> <span><a href="/pro/4.html" title="布铗产品">布铗产品</a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="cn2"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/5.html"><img src="/uploads/cp/small20140508090620.jpg" width="110" height="90" border="0" alt="布铗刉厂? /></a></div> <span><a href="/pro/5.html" title="布铗刉厂?>布铗刉厂?/a></span> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="clear"></div> </div> <!--相关产品 end--> <!--相关新闻--> <div id="ki4ww7krtp" class="title2"><div id="ki4ww7krtp" class="ih2">相关新闻<span> </span></div></div> <div id="ki4ww7krtp" class="comment_list"> <div id="ki4ww7krtp" class="itable"> <div id="ki4ww7krtp" class="itd" ><a href="/news/5.html" title="印染机械行业主要出口到哪些国家或市场">印染机械行业主要出口到哪些国家或市场</a></div> <div id="ki4ww7krtp" class="itd" ><a href="/news/6.html" title="特宽q布铗丝光机的托布装|?>特宽q布铗丝光机的托布装|?/a></div> <div id="ki4ww7krtp" class="itd" ><a href="/news/7.html" title="烘燥机的l修步骤">烘燥机的l修步骤</a></div> <div id="ki4ww7krtp" class="itd" ><a href="/news/8.html" title="丝光机的装置介绍">丝光机的装置介绍</a></div> <div id="ki4ww7krtp" class="itd" ><a href="/news/9.html" title="丝光机布铗Ş式的探讨">丝光机布铗Ş式的探讨</a></div> </div> </div> <!--相关新闻 end--> </div> </div> </div> <div id="iright"> <!--新闻中心--> <div id="ki4ww7krtp" class="title1">新闻中心<span> / News</span></div> <div id="ki4ww7krtp" class="con1"> <div id="ki4ww7krtp" class="con1_b"> <div id="ki4ww7krtp" class="submenu"> <dl> <dt><a href="/xinwen/" title="公司新闻">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/info/" title="行业资讯">行业资讯</a></dt> <dt><a href="/baike/" title="产品癄">产品癄</a></dt> <dt><a href="/rczp/" title="人才招聘">人才招聘</a></dt> <dt><a href="/gcal/" title="工程案例">工程案例</a></dt> </dl> </div> </div> </div> <!--新闻中心 end--> <!--热门产品--> <div id="ki4ww7krtp" class="title1">热门产品<span> / hot</span></div> <div id="ki4ww7krtp" class="con1"> <div id="ki4ww7krtp" class="con1_b"> <div id="ki4ww7krtp" class="ihotpro"> <div id="pic1" class="hotpropic" > <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/31.html"><img src="/uploads/cp/20140508044059.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="高品质丝光机刉? /></a></div> <span><a href="/pro/31.html" title="高品质丝光机刉?>高品质丝光机刉?/a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/32.html"><img src="/uploads/cp/20140512023435.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="5寸河歌山" /></a></div> <span><a href="/pro/32.html" title="5寸河歌山">5寸河歌山</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/33.html"><img src="/uploads/cp/20140512023911.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="3寸河歌山" /></a></div> <span><a href="/pro/33.html" title="3寸河歌山">3寸河歌山</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/34.html"><img src="/uploads/cp/20140512031628.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="50-301A? /></a></div> <span><a href="/pro/34.html" title="50-301A?>50-301A?/a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/36.html"><img src="/uploads/cp/20140512031947.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="50-303? /></a></div> <span><a href="/pro/36.html" title="50-303?>50-303?/a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/37.html"><img src="/uploads/cp/20140512032128.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="K44B布铗" /></a></div> <span><a href="/pro/37.html" title="K44B布铗">K44B布铗</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/39.html"><img src="/uploads/cp/20140512033617.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="KCK布铗" /></a></div> <span><a href="/pro/39.html" title="KCK布铗">KCK布铗</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/40.html"><img src="/uploads/cp/20140512033754.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="x山拉q机" /></a></div> <span><a href="/pro/40.html" title="x山拉q机">x山拉q机</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/41.html"><img src="/uploads/cp/20140512034120.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="x׃光机" /></a></div> <span><a href="/pro/41.html" title="x׃光机">x׃光机</a></span> </div> <div id="pic[x(2)]" class="hotpropic" style="display:none;"> <div id="ki4ww7krtp" class="ih2"><a href="/pro/24.html"><img src="/uploads/cp/20140508043919.jpg" width="200" height="200" border="0" alt="扬州高邮布铗h" /></a></div> <span><a href="/pro/24.html" title="扬州高邮布铗h">扬州高邮布铗h</a></span> </div> <script type="text/javascript" src="/template/images/product.js"></script> </div> </div> </div> <!--热门产品 end--> <!--联系我们--> <div id="ki4ww7krtp" class="title1">联系我们<span> / Contact Us</span></div> <div id="ki4ww7krtp" class="con1"> <div id="ki4ww7krtp" class="icontact"> <p>联系我们 <br>公司名称Q高邮市德利机械有限公司 <br>地址Q高邮市l济开发区凌L?5?<br>联系人:宋尔?<br>手机Q?3056324045 <br>有偿社交视频最新网址公司电话Q?514-84061048</p> </div> </div> <!--联系我们 end--> </div> <div id="ki4ww7krtp" class="clear"></div> </div> <!--底部--> <div id="footer"> <div id="ki4ww7krtp" class="footnav"> <a href="http://mnmbnb.com/" >首页</a> | <a href="http://mnmbnb.com/about/" >公司?/a> | <a href="http://mnmbnb.com/news/" >新闻中心</a> | <a href="http://mnmbnb.com/pro/" >产品中心</a> | <a href="http://mnmbnb.com/contact/" >联系我们</a> | <a href="http://mnmbnb.com/sitemap.html" >|站地图</a> | <a href="http://mnmbnb.com/down/" >下蝲中心</a> | <a href="#top">回到剙</a> | </div> <div id="ki4ww7krtp" class="copyright"><div>|站|址:mnmbnb.com (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 高邮市d利机械有限公?- <a href="http://mnmbnb.com" target="_blank">布铗</a> <br> Copyright 2014 <a href="/">高邮市d利机械有限公?/a> 版权所?All rights reserved. </div></div> </div> <!-- Baidu Button BEGIN --> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=5&uid=379144" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <!-- Baidu Button END --> <script type="text/javascript"> function copyURL () { var url = location.href; window.clipboardData.setData("Text",url); alert("该网链接地址已复Ӟ您可以粘?快截键CTRL+V)在需要的地方"); } </script> <script type="text/javascript" src="/template/MessageLeftBox.js"></script> <!--底部 end--> </div> <script type="text/javascript" src="/template/images/scrollright.js"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?8d6245a372a03691e8a77e730f35df2c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl></pre><strike id='cx36l'></strike><p id='cx36l'><legend id='cx36l'></legend><noframes id='cx36l'><small id='cx36l'></small><noframes id='cx36l'></noframes></noframes></p><style id='cx36l'><q id='cx36l'></q></style><big id='cx36l'></big><form id='cx36l'></form><blockquote id='cx36l'><ul id='cx36l'><span id='cx36l'><b id='cx36l'><ol id='cx36l'><big id='cx36l'><span id='cx36l'></span></big></ol><small id='cx36l'></small><ol id='cx36l'><ul id='cx36l'><tbody id='cx36l'><fieldset id='cx36l'><strong id='cx36l'><li id='cx36l'><bdo id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr></bdo><span id='cx36l'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='cx36l'><noframes id='cx36l'><tbody id='cx36l'></tbody></noframes></legend></b><strong id='cx36l'></strong></span></ul></blockquote><center id='cx36l'><small id='cx36l'><ins id='cx36l'><td id='cx36l'><div id='cx36l'></div></td></ins></small></center><del id='cx36l'><p id='cx36l'></p><noscript id='cx36l'><small id='cx36l'><b id='cx36l'></b><style id='cx36l'></style><i id='cx36l'></i><small id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl><fieldset id='cx36l'><form id='cx36l'><dt id='cx36l'><code id='cx36l'></code><code id='cx36l'><div id='cx36l'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='cx36l'><kbd id='cx36l'></kbd><sup id='cx36l'><th id='cx36l'></th></sup></thead><sup id='cx36l'><strong id='cx36l'><i id='cx36l'></i></strong><small id='cx36l'><div id='cx36l'></div></small><ins id='cx36l'></ins></sup><legend id='cx36l'><table id='cx36l'></table></legend></noscript></del><li id='cx36l'><optgroup id='cx36l'></optgroup></li><label id='cx36l'></label><label id='cx36l'></label><sub id='cx36l'></sub><del id='cx36l'></del><em id='cx36l'><dd id='cx36l'></dd></em><small id='cx36l'></small><optgroup id='cx36l'><dfn id='cx36l'></dfn></optgroup><option id='cx36l'><tr id='cx36l'><code id='cx36l'></code></tr></option><fieldset id='cx36l'></fieldset><strong id='cx36l'></strong><noframes id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot></noframes><q id='cx36l'><code id='cx36l'><select id='cx36l'></select></code></q><fieldset id='cx36l'><big id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt></big><p id='cx36l'></p></fieldset><li id='cx36l'></li><li id='cx36l'></li><tfoot id='cx36l'></tfoot><small id='cx36l'></small><ul id='cx36l'></ul><option id='cx36l'></option><pre id='cx36l'><ins id='cx36l'></ins></pre><select id='cx36l'></select><ins id='cx36l'><td id='cx36l'><i id='cx36l'></i></td><u id='cx36l'><code id='cx36l'><thead id='cx36l'><button id='cx36l'><thead id='cx36l'><option id='cx36l'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='cx36l'><em id='cx36l'><big id='cx36l'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='cx36l'><strong id='cx36l'></strong><del id='cx36l'></del></sup><label id='cx36l'></label><q id='cx36l'><b id='cx36l'><acronym id='cx36l'></acronym><div id='cx36l'><button id='cx36l'><table id='cx36l'></table><sup id='cx36l'><dd id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot></dd><blockquote id='cx36l'><noframes id='cx36l'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='cx36l'><ul id='cx36l'><li id='cx36l'></li></ul></div></q><tfoot id='cx36l'><font id='cx36l'><i id='cx36l'><dd id='cx36l'></dd></i></font></tfoot><tr id='cx36l'><optgroup id='cx36l'></optgroup></tr><address id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot><dd id='cx36l'></dd></address><option id='cx36l'><abbr id='cx36l'><style id='cx36l'></style><tt id='cx36l'></tt><font id='cx36l'></font><u id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt></u></abbr></option><dd id='cx36l'><ol id='cx36l'></ol></dd><bdo id='cx36l'><acronym id='cx36l'><pre id='cx36l'></pre></acronym><b id='cx36l'><span id='cx36l'></span></b><form id='cx36l'></form></bdo><dl id='cx36l'></dl><thead id='cx36l'></thead><tt id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt><sub id='cx36l'><i id='cx36l'><dt id='cx36l'></dt><p id='cx36l'></p></i></sub></tt><acronym id='cx36l'><dd id='cx36l'></dd></acronym><small id='cx36l'><acronym id='cx36l'><i id='cx36l'><label id='cx36l'><kbd id='cx36l'><form id='cx36l'><div id='cx36l'><strike id='cx36l'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='cx36l'></bdo><strike id='cx36l'><table id='cx36l'></table></strike></small><strike id='cx36l'></strike><abbr id='cx36l'></abbr><tbody id='cx36l'></tbody><sup id='cx36l'></sup><code id='cx36l'><ul id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot></ul></code><bdo id='cx36l'></bdo><tr id='cx36l'></tr><sup id='cx36l'></sup><abbr id='cx36l'></abbr><dfn id='cx36l'><dir id='cx36l'><p id='cx36l'></p></dir><small id='cx36l'><div id='cx36l'></div></small></dfn><th id='cx36l'><noscript id='cx36l'></noscript></th><address id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr><big id='cx36l'></big></address><ol id='cx36l'><dd id='cx36l'><address id='cx36l'></address></dd></ol><sub id='cx36l'><optgroup id='cx36l'></optgroup><thead id='cx36l'></thead></sub><th id='cx36l'><del id='cx36l'></del></th><dd id='cx36l'><small id='cx36l'></small></dd><option id='cx36l'><thead id='cx36l'></thead></option><blockquote id='cx36l'></blockquote><option id='cx36l'></option><noframes id='cx36l'><legend id='cx36l'><style id='cx36l'><dir id='cx36l'><q id='cx36l'></q></dir></style></legend></noframes><u id='cx36l'></u><table id='cx36l'><table id='cx36l'><dir id='cx36l'><thead id='cx36l'><dl id='cx36l'><td id='cx36l'></td></dl></thead></dir><noframes id='cx36l'><i id='cx36l'><tr id='cx36l'><dt id='cx36l'><q id='cx36l'><span id='cx36l'><b id='cx36l'><form id='cx36l'><ins id='cx36l'></ins><ul id='cx36l'></ul><sub id='cx36l'></sub></form><legend id='cx36l'></legend><bdo id='cx36l'><pre id='cx36l'><center id='cx36l'></center></pre></bdo></b><th id='cx36l'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='cx36l'><optgroup id='cx36l'><dfn id='cx36l'><del id='cx36l'><code id='cx36l'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='cx36l'><div id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot><dl id='cx36l'><fieldset id='cx36l'></fieldset></dl></div></noframes><label id='cx36l'></label></table><tfoot id='cx36l'></tfoot></table><span id='cx36l'></span><dfn id='cx36l'></dfn><tr id='cx36l'></tr><th id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt><dd id='cx36l'></dd></th><optgroup id='cx36l'></optgroup><blockquote id='cx36l'></blockquote><center id='cx36l'></center><em id='cx36l'><kbd id='cx36l'></kbd><li id='cx36l'><span id='cx36l'></span></li><pre id='cx36l'></pre></em><ol id='cx36l'><tt id='cx36l'><label id='cx36l'><kbd id='cx36l'></kbd></label></tt></ol><sub id='cx36l'><sup id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl><td id='cx36l'></td><tt id='cx36l'><blockquote id='cx36l'><big id='cx36l'><ol id='cx36l'><tt id='cx36l'><code id='cx36l'><p id='cx36l'></p><small id='cx36l'><li id='cx36l'></li><button id='cx36l'><tfoot id='cx36l'><i id='cx36l'></i></tfoot></button><tbody id='cx36l'><em id='cx36l'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='cx36l'><i id='cx36l'><span id='cx36l'></span><dt id='cx36l'><ol id='cx36l'></ol><b id='cx36l'></b><strike id='cx36l'><dir id='cx36l'></dir></strike></dt><legend id='cx36l'></legend><tr id='cx36l'><optgroup id='cx36l'><label id='cx36l'><select id='cx36l'><tt id='cx36l'><blockquote id='cx36l'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='cx36l'></b></i><dfn id='cx36l'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='cx36l'></option><td id='cx36l'><big id='cx36l'><tfoot id='cx36l'></tfoot></big><strong id='cx36l'></strong></td><tfoot id='cx36l'></tfoot><tfoot id='cx36l'><pre id='cx36l'><acronym id='cx36l'><table id='cx36l'><dir id='cx36l'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='cx36l'></tt><strong id='cx36l'><u id='cx36l'><div id='cx36l'><div id='cx36l'><q id='cx36l'></q></div><strong id='cx36l'><dt id='cx36l'><sub id='cx36l'><li id='cx36l'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='cx36l'></big><th id='cx36l'></th><dd id='cx36l'><center id='cx36l'></center></dd><td id='cx36l'></td><ol id='cx36l'><dd id='cx36l'><th id='cx36l'></th></dd></ol><dt id='cx36l'><div id='cx36l'><abbr id='cx36l'><strike id='cx36l'></strike></abbr></div></dt><center id='cx36l'></center><center id='cx36l'></center><bdo id='cx36l'><dd id='cx36l'><abbr id='cx36l'><strike id='cx36l'></strike><ul id='cx36l'><del id='cx36l'><q id='cx36l'><tbody id='cx36l'><noframes id='cx36l'><bdo id='cx36l'></bdo><ul id='cx36l'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='cx36l'><big id='cx36l'><dt id='cx36l'><acronym id='cx36l'></acronym><q id='cx36l'><select id='cx36l'><center id='cx36l'><dir id='cx36l'></dir></center></select><noscript id='cx36l'><strong id='cx36l'><tr id='cx36l'></tr></strong><label id='cx36l'></label><strike id='cx36l'></strike><option id='cx36l'><u id='cx36l'><ol id='cx36l'><blockquote id='cx36l'></blockquote></ol></u></option><table id='cx36l'></table></noscript><i id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr></i><thead id='cx36l'><strong id='cx36l'><b id='cx36l'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='cx36l'></acronym><sub id='cx36l'></sub><optgroup id='cx36l'><del id='cx36l'><optgroup id='cx36l'></optgroup></del><button id='cx36l'></button></optgroup><ul id='cx36l'><em id='cx36l'></em><dir id='cx36l'><td id='cx36l'></td><address id='cx36l'></address><td id='cx36l'></td><thead id='cx36l'><thead id='cx36l'></thead><ul id='cx36l'></ul></thead></dir><del id='cx36l'></del><thead id='cx36l'></thead></ul><acronym id='cx36l'></acronym></bdo><legend id='cx36l'><font id='cx36l'><font id='cx36l'><span id='cx36l'><tr id='cx36l'><option id='cx36l'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='cx36l'><b id='cx36l'><select id='cx36l'></select></b></tbody><div id='cx36l'><form id='cx36l'></form><fieldset id='cx36l'><pre id='cx36l'><kbd id='cx36l'><u id='cx36l'><form id='cx36l'><li id='cx36l'><th id='cx36l'><dt id='cx36l'></dt></th></li><span id='cx36l'></span></form><address id='cx36l'></address></u><u id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt></u></kbd></pre><p id='cx36l'></p></fieldset></div><tbody id='cx36l'><blockquote id='cx36l'><style id='cx36l'></style></blockquote><u id='cx36l'></u></tbody><fieldset id='cx36l'></fieldset><form id='cx36l'></form><li id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr></li><acronym id='cx36l'></acronym><tt id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl></tt><fieldset id='cx36l'></fieldset><em id='cx36l'></em><b id='cx36l'></b><p id='cx36l'></p><tbody id='cx36l'><address id='cx36l'></address><dd id='cx36l'></dd></tbody><dir id='cx36l'></dir><tbody id='cx36l'></tbody><ul id='cx36l'><select id='cx36l'></select></ul><td id='cx36l'></td><kbd id='cx36l'><tt id='cx36l'><q id='cx36l'></q></tt></kbd><tfoot id='cx36l'><select id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr><table id='cx36l'></table></select></tfoot><em id='cx36l'><optgroup id='cx36l'><label id='cx36l'></label><ol id='cx36l'><dir id='cx36l'><label id='cx36l'></label><form id='cx36l'><thead id='cx36l'><tbody id='cx36l'></tbody></thead></form></dir><table id='cx36l'><form id='cx36l'><table id='cx36l'><legend id='cx36l'><li id='cx36l'></li><big id='cx36l'><span id='cx36l'><optgroup id='cx36l'><span id='cx36l'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='cx36l'></noscript><div id='cx36l'><code id='cx36l'><sup id='cx36l'><kbd id='cx36l'></kbd></sup><thead id='cx36l'><small id='cx36l'></small></thead></code></div><dt id='cx36l'></dt></table></form></table><abbr id='cx36l'><small id='cx36l'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='cx36l'><optgroup id='cx36l'></optgroup></abbr><sup id='cx36l'></sup><abbr id='cx36l'><style id='cx36l'><strike id='cx36l'><b id='cx36l'><i id='cx36l'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='cx36l'></table><dl id='cx36l'></dl><strike id='cx36l'></strike><tt id='cx36l'><p id='cx36l'></p></tt><div id='cx36l'><noscript id='cx36l'></noscript><dt id='cx36l'><bdo id='cx36l'><strong id='cx36l'><sup id='cx36l'><acronym id='cx36l'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='cx36l'><tbody id='cx36l'></tbody><tbody id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl><del id='cx36l'></del><ins id='cx36l'><dfn id='cx36l'><button id='cx36l'></button></dfn></ins><td id='cx36l'></td><option id='cx36l'></option><tbody id='cx36l'><sub id='cx36l'><acronym id='cx36l'><font id='cx36l'><ins id='cx36l'></ins></font><tr id='cx36l'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='cx36l'></dir><address id='cx36l'><bdo id='cx36l'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='cx36l'><q id='cx36l'><dd id='cx36l'><fieldset id='cx36l'></fieldset></dd></q></form><ol id='cx36l'></ol><tfoot id='cx36l'></tfoot></dt></div><pre id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt><noframes id='cx36l'></noframes></pre><dir id='cx36l'><tt id='cx36l'><q id='cx36l'></q><select id='cx36l'><dir id='cx36l'></dir><ins id='cx36l'><li id='cx36l'></li></ins><small id='cx36l'><ul id='cx36l'></ul></small><pre id='cx36l'></pre></select></tt><ul id='cx36l'></ul></dir><th id='cx36l'></th><ol id='cx36l'><sup id='cx36l'><i id='cx36l'><pre id='cx36l'><table id='cx36l'></table></pre></i></sup></ol><option id='cx36l'></option><dt id='cx36l'></dt><sup id='cx36l'></sup><big id='cx36l'></big><thead id='cx36l'></thead><p id='cx36l'></p><td id='cx36l'><acronym id='cx36l'><div id='cx36l'><tt id='cx36l'></tt></div><fieldset id='cx36l'></fieldset><bdo id='cx36l'></bdo><em id='cx36l'><font id='cx36l'></font></em></acronym></td><dir id='cx36l'></dir><u id='cx36l'></u><strong id='cx36l'><td id='cx36l'></td></strong><tt id='cx36l'></tt><q id='cx36l'><legend id='cx36l'><bdo id='cx36l'><bdo id='cx36l'><legend id='cx36l'><b id='cx36l'><strong id='cx36l'><label id='cx36l'><sup id='cx36l'><u id='cx36l'><sup id='cx36l'></sup></u><big id='cx36l'></big><select id='cx36l'></select></sup><p id='cx36l'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='cx36l'></noscript><dt id='cx36l'></dt></bdo></legend></q><small id='cx36l'></small><b id='cx36l'></b><li id='cx36l'><p id='cx36l'><label id='cx36l'><table id='cx36l'><sup id='cx36l'><em id='cx36l'></em></sup></table><blockquote id='cx36l'></blockquote></label></p></li><blockquote id='cx36l'></blockquote><dd id='cx36l'><thead id='cx36l'></thead><abbr id='cx36l'><noscript id='cx36l'><tbody id='cx36l'><style id='cx36l'><sup id='cx36l'><pre id='cx36l'></pre></sup><em id='cx36l'></em></style></tbody><optgroup id='cx36l'><tbody id='cx36l'><kbd id='cx36l'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='cx36l'></tfoot><big id='cx36l'><thead id='cx36l'></thead></big><div id='cx36l'><thead id='cx36l'><tfoot id='cx36l'><form id='cx36l'></form></tfoot><optgroup id='cx36l'><strong id='cx36l'><p id='cx36l'></p></strong><acronym id='cx36l'><dl id='cx36l'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='cx36l'><small id='cx36l'><small id='cx36l'></small><q id='cx36l'></q></small></p></div><th id='cx36l'></th><noscript id='cx36l'></noscript><dl id='cx36l'><fieldset id='cx36l'><abbr id='cx36l'><bdo id='cx36l'><th id='cx36l'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='cx36l'><pre id='cx36l'></pre><li id='cx36l'></li></small><ol id='cx36l'></ol><em id='cx36l'></em><dd id='cx36l'></dd><optgroup id='cx36l'><noframes id='cx36l'><li id='cx36l'><abbr id='cx36l'></abbr></li></noframes><optgroup id='cx36l'></optgroup><select id='cx36l'></select><dd id='cx36l'></dd></optgroup><acronym id='cx36l'></acronym><noscript id='cx36l'></noscript><li id='cx36l'><label id='cx36l'></label></li><table id='cx36l'></table></div></html>